ECBCM – Certyfikowany Manager Zarządzania Ciągłością Działania i Kryzysami

ECSSA - ESSA Certified Business Continuity & Crisis ManagerESSA Certyfikowany Manager Zarządzania Ciągłością Działania i Kryzysami

Celem ukończenia tej ścieżki kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania ciągłością działania oraz zarządzania kryzysowego.

Eksperci ESSA postawili sobie za cel przygotowanie managerów do realizacji w taki sposób, aby system zarządzania ciągłością działania współdziałał z innymi systemami i mimo wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, nie generował dodatkowych ryzyk związanych z naruszeniami prawa czy obniżeniem poziomu bezpieczeństwa organizacji. Jest to wstęp do organizacji odpornej, której tematyka poruszana jest na dedykowanym szkoleniu. Dzięki temu możliwe jest również uzyskanie efektów synergicznych w podejmowanych działaniach, stosowanie zintegrowanych systemów identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i właściwej alokacji sił i środków przewidzianych do zapewnienia właściwej odpowiedzi organizacji na incydenty, zdarzenia kryzysowe w tym też te, które mogą w znaczny sposób zakłócić ciągłość działania. Dlatego podstawą jest uzyskanie wiedzy na poziomie managerskim z obszarów wymaganych przepisami prawa – szkolenia z bloku safety & security:

Forma potwierdzenia tych kwalifikacji to odbycie szkolenia w ESSA lub zdanie egzaminu on-line.

Manager BCM w naszej ścieżce ma za zadanie przygotować system zarządzania ciągłością działania czy system zarządzania kryzysowego od podstaw, ale tak aby wszystkie działania wspierały organizację. Dlatego ważne jest zrozumienie kontekstu organizacji, powiązanie działań z innymi obszarami funkcjonowania organizacji. Dlatego bardzo ważnym szkoleniem w tej ścieżce są szkolenia z bloku warsztat:

Kluczowym elementem w pracy jest właściwe rozpoznanie zagrożeń i wynikających z nich ryzyk oraz potencjalnego wpływu na biznes. Dlatego jako obowiązkowe w tej ścieżce uznaliśmy szkolenie:

Mając już te podstawy manager może przygotować system zarządzania ciągłością działania Do tych działań przygotują go szkolenia, które uznajemy za obowiązkowe z bloku warsztat:

Szkolenia w podobnym układzie prowadzone są od 2016 roku. Według podobnego schematu wyszkolonych zostało około 15 managerów, obecnie pracujących w strukturach największych międzynarodowych koncernów i korporacji.

Najbliższe szkolenia ECBCM