Rekomendacje w audycie

Poprzedni artykuł dotyczący audytu RODO wzbudził ogromne zainteresowanie. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i kontynuować cykl.

Zdajemy sobie sprawę, jak wielka presja ciąży na audytorach, szczególnie w kontekście ostatnio nakładanych kar przez organy nadzorcze. Na naszym profilu na Facebooku zadaliśmy pytanie, który z tematów chcielibyście omówić w pierwszej kolejności: rekomendacje w audycie czy kompetencje audytorów. Wynik był jednoznaczny – rekomendacje w audycie. Dlatego dziś postaramy się przybliżyć właśnie ten temat.

Kontrola a audyt

Wiele osób używa tych dwóch słów jako synonimów, zamiennie. Nie jest to niestety prawidłowe, choć proces rzeczywiście może być podobny. W przypadku kontroli mamy do czynienia z czterema podstawowymi etapami działania:

 • Ustanowienie zasad (przepisy, procedury, instrukcje, polityki),
 • Pomiar stanu faktycznego (sprawdzenie działania, obserwacja),
 • Przyrównanie stanu faktycznego do określonych zasad,
 • Wnioski i zalecenia (opis działań niezbędnych do osiągnięcia stanu opisanego).

Przebieg audytu jest nieco dłuższy. Istotnym jego punktem jest budowanie rekomendacji. Jak widać, w przypadku kontroli odnosimy się do stanu określonego w procedurach czy instrukcjach ze wskazaniem co zrobić, aby uzyskać stan zgodności. Jak jest w audycie?

Kryteria audytu

Kryteriami audytu nazywamy zbiory wymagań. Mogą to być przepisy prawa, wewnętrzne instrukcje, procedury, czy nawet zapisy umów. Kryteria grupujemy w trzy obszary:

 • Kryteria prawne – przepisy oraz wiążące wytyczne uprawnionych organów, nazywanych organami nadzorczymi,
 • Kryteria organizacyjne – wymagania określone w firmie, spisane w formie polityk, regulaminów, instrukcji, procedur,
 • Kryteria klienta – co do zasady zapisy umowne, jeśli współpracujemy na zasadzie umów. Spory problem w rozumieniu kryteriów tej grupy pojawia się w sytuacji, gdy mamy rozproszony rynek odbiorcy. Nie jest to przedmiotem dzisiejszego artykułu, niemniej na naszym blogu opisaliśmy już jedną z analiz, która może pomóc w określeniu tzw. grup interesariuszy i pomóc we wskazaniu wymagań klienta. Dostępny tutaj: Zarządzanie bezpieczeństwem część II. Kontekst zewnętrzny, analizy makro.

Różnica między audytem a kontrolą

O ile w przypadku kontroli sprawdzamy działanie konkretnego zestawu wymagań (np. jednego przepisu, czy jednej instrukcji) i wskazujemy, czy też wymagamy działania zgodnego z tym wymaganiem, o tyle w audycie musimy podejść do całości w sposób holistyczny. W stwierdzeniu niezgodności nie poprzestajemy już tylko na stwierdzeniu, że należy działać, jak jest opisane. Musimy zastanowić się, co dalej. Najlepiej tłumaczy się na przykładach, dlatego dalsza część artykułu będzie oparta o przykład. Jako że pierwszy artykuł dotyczył RODO, ten również oprzemy na przykładzie związanym z RODO.

Dorobiony klucz do pokoju

Pracownica kadr dorobiła sobie klucz do pokoju. Wynikało to z jej wygody. Pracowała w pokoju razem z koleżanką. Czasem zdarzało się, że jedna z nich wychodziła wcześniej w sprawach służbowych, druga chwilę później. Ostatnia zabierała klucz, ponieważ w firmie obowiązują zasady nadzoru nad pomieszczeniami, w których znajdują się dane osobowe określone w instrukcji ruchu osobowego. Jedną z nich jest zamykanie pokoju, jeśli nie ma w nim co najmniej jednej upoważnionej osoby.

Jak już napisaliśmy bywało tak, że obie wychodziły oddzielnie, w związku z czym jedna z nich albo szukała koleżanki po całym biurze, albo na nią czekała. W wyniku czego kobiety postanowiły dorobić sobie dodatkowy egzemplarz klucza. Ujawnione to zostało w trakcie przeglądu okresowego kluczy (wynika z instrukcji zarządzania dostępem do pomieszczeń).

Kontrola

Kontrolując z punktu widzenia RODO stan jest zgodny z wymaganiami. Dostęp mają tylko osoby upoważnione. Zarzut posiadania klucza dodatkowego i wynoszenia go poza firmę upadł, gdy zdecydowały się pozostawiać drugi egzemplarz w biurku i nie wynosić poza firmę (główny klucz wydawany jest na wartowni). Dodatkowo pomieszczenia są objęte systemem sygnalizacji włamania, zazbrajanym po zakończeniu pracy.

Audyt

Z punktu widzenia audytu jest to bardzo istotna niezgodność. Wymaga jednak podejścia holistycznego.

Po pierwsze: kryteria

W ramach kryteriów mamy do czynienia nie tylko z RODO. Usługowym działaniem w stosunku do ochrony danych jest ochrona fizyczna osób i mienia. Jednym z zadań, wynikających z definicji ochrony osób i mienia jest niedopuszczenie osób nieuprawnionych do wstępu (w tym wstępu do pomieszczeń). Narzędzia, jakimi ochrona to realizuje są m.in. wymieniona już instrukcja ruchu osobowego i instrukcja zarządzania kluczami. Przygotowując audyt należy dokładnie określić kryteria audytu i zidentyfikować obszary powiązane, dzięki czemu łatwiej będzie nam identyfikować niezgodności oraz wskazać sposób rozwiązania.

Po drugie: system

Ten aspekt jest niebywale istotny w audycie. System bezpieczeństwa, czy dokładniej – system zarządzania bezpieczeństwem musi być realizowany zgodnie z określonymi wymaganiami. A wymagania te, to nie tylko instrukcja ruchu osobowego (naruszone zapisy) czy instrukcje i polityki RODO. To przede wszystkim określenie uprawnień do konkretnych czynności. W naszych pracach posługujemy się siatką bezpieczeństwa do identyfikacji.

A więc w podejściu systemowym pojawia się kolejne naruszone kryterium:

Regulamin organizacyjny

Jest to niebywale istotna, jeśli nie krytyczna uwaga. Pani z kadr, dorabiając klucz i “dogadując się” z Inspektorem Ochrony Danych zrealizowała czynności, do których nie miała uprawnień. Nadzór nad dostępem do pomieszczeń w tym konkretnym przypadku to zagadnienie przypisane kierownikowi administracyjnemu, który swoje zadania realizuje między innymi poprzez służbę ochrony obiektu.  W ujęciu systemowym – komórka dostarczająca i zapewniająca (też audytorów) nadzór nad pomieszczeniami w rzeczywistości wcale nie zapewnia nadzoru, mimo obowiązku. Oznacza to, że nie możemy mieć zaufania do systemu, bo on po prostu nie działa.

Po trzecie: czego zabrakło?

Powoli zmierzamy do opisania niezgodności i rekomendacji z niej wynikającej. Nie chodzi o to, aby IOD i pani z kadr otrzymali wpisy do akt za naruszenie porządku pracy. Wszak instrukcje i procedury bezpieczeństwa są wydawane z mocą taką samą, jak wszelkie inne regulacje, np. regulamin pracy. I ich naruszenie, w tym przypadku realizacja czynności, do których osoby nie są uprawnione, jest wykroczeniem przeciwko obowiązkom pracownika.

Audytując systemy zarządzania bezpieczeństwem, dla audytorów jest to dowód na to, że:

 • Zaistniała niezgodność, polegająca na braku nadzoru nad dostępem do pomieszczeń,
 • Niezgodność ta nie została wykryta i ujawniona (to naprawdę są dwa etapy, ale opiszemy w innym artykule).

Rekomendacja z kontroli a rekomendacja z audytu

Kontrola

Ujawniając niezgodność w przypadku kontroli obszaru ochrony fizycznej zalecenie brzmiałoby:

Należy przeszkolić pracowników z instrukcji zarządzania kluczami i wskazać, że samodzielne dorabianie nie jest dozwolone.

Audyt

W przypadku audytu tak naprawdę nie zebraliśmy jeszcze dostatecznej ilości danych. Powinniśmy jeszcze potwierdzić, czy osoby dysponujące kluczami są zapoznane z instrukcjami i procedurami regulującymi kwestie wydawania i zdawania kluczy, i ewentualnym zakazem ich dorabiania. Załóżmy, że nie (tak niestety jest w większości firm). W ramach wprowadzenia do pracy pracownicy zaznajamiają się z regulaminami, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, mają też wstępne szkolenie z BHP, w tym instruktaż ogólny i stanowiskowy. Bardzo rzadko zdarza się jednak, że są szkoleni z zasad bezpieczeństwa fizycznego.

Rekomendacja

Zanim wskażemy projekt rekomendacji, warto przypomnieć jedną kluczową zasadę:

Audytor nie jest konsultantem!

Oznacza to, że nie wolno mu wskazywać konkretnego rozwiązania. Wynika to z kilku zasad audytowania. Dwa najważniejsze aspekty to:

 • Po pierwsze – rekomendując konkretne rozwiązanie, staje się współautorem systemu. Gdyby miał audytować po raz kolejny tę samą lokalizację czy firmę, nie jest już niezależny. Dlatego rekomendacje muszą być wskazaniem celu do osiągnięcia – nie sposobu jego osiągnięcia.
 • Po drugie – najważniejsze. Po dwóch czy nawet trzech dniach audytor nadal nie zna firmy dokładnie. Nie zna tej części ukrytej, w modelu Scheina nazywanej ,,przekonaniami’’. W związku z czym konkretna rekomendacja, wskazująca na rozwiązanie może być działaniem nawet destrukcyjnym dla firmy.

Przejdźmy teraz do zbudowania rekomendacji, pamiętając, że biznes musi działać, a systemy ochronne powinny wprowadzać odpowiedni stan bezpieczeństwa z zasadą minimalizacji uciążliwości. W pierwszej kolejności musimy poznać istotę problemu, wskazać niezgodności lub potencjał doskonalenia (jeśli nie mamy naruszonego wymagania), a następnie uzasadnić, dlaczego takie jest nasze stanowisko.

Uzasadnienie pojawiło się w naszych audytach około 2012 roku, ze względu na “radosną twórczość” audytorów. Od tego czasu ilość rekomendacji drastycznie spadła.

Co jest problemem?

Uciążliwość związana z pojedynczym kluczem do pomieszczenia, wydawanego użytkownikom. Problemem nie jest złamanie zasad z instrukcji ani przekroczenie swoich uprawnień. Jak zaznaczyliśmy na wstępie są to tylko dowody, z których wyciągamy wnioski.

Dygresja: w jednej z firm próbowano rozwiązać ten problem wydając klucz zapasowy. Co do zasady jest to błąd dlatego, że klucze zapasowe są używane do innych celów i będzie to złamaniem kolejnej zasady. Tym bardziej nie wolno do tego wydawać kluczy alarmowych.

Rekomendacja technicznie:

Niezgodność:

 • Dysponowanie kluczami niezgodnie z regulaminem organizacyjnym (wykonanie działań nieuprawnionych),
 • Brak nadzoru nad kluczami (komórka odpowiedzialna nie wiedziała, że ma jeszcze jeden egzemplarz),
 • Brak nadzoru nad dostępem do pomieszczeń (skoro nie wiemy, że mamy więcej kluczy, to nie wiemy również, że ktoś w nim jest. Klucz główny był w depozytorze, a w pomieszczeniu przebywał pracownik).

Rekomendacja:

 • Zaleca się rozważyć, z czego wynika i czy koniecznym jest posiadanie tylko jednego egzemplarza klucza do pomieszczenia dla użytkownika? (zalecenie główne). Przy tworzeniu tych rekomendacji należy podjąć działania zespołowe, z udziałem interesariuszy,
 • Rekomenduje się wprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa fizycznego dla wszystkich pracowników dysponujących kluczami,
 • Rekomenduje się wprowadzenie działań sprawdzających skuteczność nadzoru nad kluczami.

Uzasadnienie:

 • 1 – środki bezpieczeństwa powinny być adekwatne do zagrożeń i uzasadnione, w tym ekonomicznie (czasem klucze, szczególnie w systemach keymaster są drogim wydatkiem, dlatego firmy nie decydują się na rozwiązanie). Wprowadzenie konsultacji ma na celu zbudowanie zespołu oraz wzajemnego zaufania i rozumienia swoich ról w systemie.
 • 2 – osoby dysponujące kluczami powinny znać zasady postępowania przy zagubieniu, zniszczeniu klucza oraz zakazy związane z dostępem do pomieszczeń. Szkolenie powinno obejmować wyjaśnienie całego rozwiązania, a nie tylko zakazy, ponieważ same zakazy rzadko działają.
 • 3 – brak wcześniejszego wykrycia niezgodności i przeświadczenie administratora budynku może doprowadzić do swobodnego dysponowania kluczami i w efekcie do naruszenia stref (np. pracownicy, którzy się zwalniają, nie oddadzą kluczy, bo nikt o nich nie wie).

Podsumowanie

Celem dobrze napisanych rekomendacji jest wdrożenie rozwiązań systemowych, które doprowadzą do stanu zgodnego ze stwierdzeniem:

Dziś moje zasoby są bezpieczne i jutro również będą bezpieczne.

Doprowadzenie do takiego stanu jest możliwe dopiero, gdy będziemy posiadać system, który sam będzie identyfikował potrzeby. W tym przypadku rekomendacje główne, dotyczące całości organizacji dotyczyły jeszcze:

 • Zbudowania zespołu bezpieczeństwa w organizacji;
 • Wdrożenia konsultacji w zakresie rozwiązań;
 • Precyzyjnego określenia kompetencji i zadań, zgodnie z zasadą, że personelem bezpieczeństwa jest nie tylko pracownik ochrony, IOD czy Security Manager, ale każda osoba, która ma przypisane zadania (nawet informowania o zagrożeniu);

Aby je przedstawić, musielibyśmy napisać jeszcze kilka artykułów tak, by pokazać, jakie dowody wskazały nam na stan wymagający takich działań.

Nadchodzące szkolenia

Jeśli jesteś zainteresowany tematyką Audytu zapraszamy na szkolenie Audyt RODO : Zobacz opis szkolenia, z kodem: ARTYKUŁ19 otrzymasz podczas zapisów 200 zł zniżki na szkolenie w terminie: 10-11.03.2020 w Warszawie.

Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z nami pisząc na adres e-mail: szkolenia@essa.pro.

Zdecydowany na szkolenie?Przejdź do sklepu

Blog ESSA