Specjalista ds. Bezpieczeństwa

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie specjalistów i osób, które będa wykonywały te czynności do właściwego wykonywania swoich zadań. Szczególnie istotnym elementem szkolenia jest wskazanie podstawowych obszarów bezpieczeństwa i ochrony, tak aby aktywności z jednego obszaru nie obniżały poziomu bezpieczeństwa w drugim obszarze. Szkolenie doskonale rozwinie i uzupełni umiejętności specjalistów i ekspertów z dziedzin bezpieczeństwa: ochrona fizyczna, ochrona ppoż, BHP, ochrony danych osobowych (IOD).

UWAGA: Od 1 lipca 2019 szkolenie nie jest realizowane w tej formule. Będzie prowadzone w formie ścieżki rozwoju “Specjalista ds. Bezpieczeństwa”. Więcej informacji pod adresem mai: szkolenia@essa.pro 

Zamierzone efekty:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił zastosować mechanizmy zarządzania bezpieczeństwem, w tym w szczególności zintegrować systemy analizy zagrożeń i w wybranych elementach zarządzania ryzykiem. Uczestnik będzie również potrafił przygotować strukturę związanej z bezpieczeństwem oraz dokumentacji wymaganej w określonych obszarach bezpieczeństwa oraz będzie potrafił określić wymagania dla organizacji bezpieczeństwa oraz dokumentacji, która to opisuje.

W tym w szczególności będzie:

 • Dysponował wiedzą w zakresie wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem i ochroną w różnych obszarach
 • Dysponował wiedzą i umiejętnościami identyfikacji wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), informacji niejawnych
 • Posiadał wiedzę o wymaganiach w zakresie BHP, w tym również w zakresie planowania prac personelu bezpieczeństwa.
 • Posiadał wiedzę w zakresie ochrony przeciwpożarowe
 • Posiadał wiedzę w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia i potrafił określić wymagania
 • Posiadał podstawową wiedzę w zakresie infrastuktury krytycznej i obronności
 • Posiadał podstawową wiedzę z zakresu zarządzania obiektami zwiększonego i dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej (SEVESO)

W trakcie szkolenia przewidziane jest wypracowanie powyższych umiejętności, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.

Szkolenie nie nadaje uprawnień państwowych do wykonywania zadań inspektora ochrony ppoż, służby BHP i kwalifikowanego pracownika ochrony.

Rodzaj szkolenia

 • Szkolenie stacjonarne
 • Szkolenie otwarte (dla każdego)
 • Szkolenie zamknięte (dla firm)

Dla kogo?

 • Manager bezpieczeństwa /Security manager
 • Asset protection manager
 • Inspektor ochrony danych
 • Specjalista ds bezpieczeństwa
 • Inspektor ochrony ppoż
 • Inspektor BHP
 • Kwalifikowany pracownik ochrony

Co na szkoleniu:

 • Podstawowe zasady regulacji obszarów bezpieczeństwa – przepisy unijne, krajowe,
 • Standardy międzynarodowe, standardy i wytyczne organów i instytucji – dobre praktyki a przepisy prawa
 • Podstawy prawa karnego i wykroczeń – odpowiedzialność za działanie i zaniechanie.
 • Podstawowe przepisy regulujące obszary bezpieczeństwa – RODO, ochrony ppoż, BHP, ATEX, SEVESO, ustawy o ochronie informacji niejawnych i zarządzaniu kryzysowym
 • Strategie, plany, programy – zasady realizacji
 • Integracja systemów zarządzania bezpieczeństwem – aspekt organizacyjny
 • Integracja systemów zarządzania bezpieczeństwem – aspekt finansowy (budżetowy)
 • arządzania bezpieczeństwem w organizacji
 • Identyfikacja systemu wiodącego w organizacji
 • Cele bezpieczeństwa w organizacji (wstęp do korporacyjnej polityki bezpieczeństwa)
 • Wymagania bezpieczeństwa – identyfikacja kryteriów (zborów wymagań)
 • Siatka bezpieczeństwa
 • Strategia bezpieczeństwa (MCST) – zarys
 • Przygotowanie wymagań dla procedur (minimum 3 obszary)
 • Opracowanie procedur (wybrane przez grupy warsztatowe) – nie mniej niż 3 z trzech różnych obszarów
 • Wdrażanie procedury – plan i mierniki

Podstawy szkolenia:

 • Przepisy branżowe (związane z bezpieczeństwem) w tym RODO, przepisy o ochronie ppoż, Ustawa o ochronie osób i mienia, Ustawa Kodeks Pracy, Ustawa o ochronie środowiska (bezpieczeństwo ZZR/ZDR)
 • Metodyki, wytyczne i standardy branżowe (zależne od grupy), w tym Rekomendacje KNF, Metodyka KGP, Kodeksy Branżowe
 • Standardy międzynarodowe dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w organizacji
 • anżowe

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie branżowej wiedzy opartej o międzynarodowe standardy
 •  interaktywne zajęcia łączące wykład z ćwiczeniami
 • 30 dniowa opieka Trenera
 • dwujęzyczny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Wszystkie szablony dokumentów używane w trakcie szkolenia – do samodzielnego wykorzystania
 • Dokumenty i materiały wytworzone w trakcie szkolenia (prowadzący szkolenie wypełnia dokumenty i materiały w trakcie)
Czas trwania: 4 dni
(dwa zjazdy)
Cena: 4400 PLN / netto

Najbliższe szkolenie

Audyt bezpieczeństwa
 • Grudzień 16, 2019
 • 10:00 to 17:00
 • Warszawa

Ścieżki szkolenia ESSASzkolenie wymagane dla

Szybki kontakt

Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

Szybki kontakt

Jestem zainteresowany tym szkoleniem, proszę o więcej informacji:

O prowadzącym:

Trener jest ekspertem w zarządzaniu bezpieczeństwem, pracującym w branży od 1995 roku.Realizuje audyty bezpieczeństwa od 2000 roku. Działa w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Wśród doświadczeń należy wymienić:

 • W obszarze bezpieczeństwa informacji inspektor w pionie ochrony informacji niejawnych w Pionie Ochrony, odpowiedzialny za audyty bezpieczeństwa zgodne z Ustawą o ochronie informacji niejawnych w administracji publicznej, ABI (CISO) w administracji samorządowej, w tym nadzór nad bezpieczeństwem dostępu do systemów CEPIK, PESEL, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych z ponad 15 letnim doświadczeniem, wdrażał systemy ISO 27001 oraz systemy ochrony danych osobowych w krajowych i międzynarodowych organizacjach (w tym z transferem do państw trzecich)
 • W obszarze bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej inspektor ochrony ppoż z uprawnieniami państwowymi, specjalista w dziedzinie zabezpieczeń przeciwybuchowych (ATEX) w zastosowaniach przemysłowych. Wdrażał systemy ochrony ppoż, systemy ochrony przeciwwybuchowej oparte o dokument zabezpieczenia przeciwybuchowego. Prowadził również postępowania w sprawie indycentów związanych z pożarami i zapłonami w atmosferze wybuchowej.
 • W obszarze BHP specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego, realizował działania związane ze spełnieniem wymagań minimalnych i zasadniczych, obsługiwał również szereg zdarzeń związanych z ciężkimi i śmiertelnymi wypadkami.
 • W obszarze ochrony fizycznej osób i mienia działa od ponad 20 lat, realizował wszystkie możliwe formy ochrony osób i mienia, tworząc systemy zabezpieczeń dla obiektów, organizował i kierował grupami konwojowymi, organizował i realizował ochronę osobistą, w tym czołowych polityków w Polsce. Audytor bezpieczeństwa fizycznego z ponad 15 letnim stażem.
 • W dziedzinie pozostałych obszarów bezpieczeństwa poruszanych na szkoleniu, odpowiadał za przygotowanie i realizację wielu procedur z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym jeszcze przed obecną Ustawą pracował w zespole opracowującym koncepcję ewakuacji jednego z największych miast w Polsce, wykonał audyt bezpieczeństwa jednego z miast na Śląsku, organizował działania w sytuacjach kryzysowych (między innymi powódź w 2010 roku). Audytował i szkolił zakłady zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz obiekty szczególnie ważne dla obronności.

Wśród klientów z tych obszarów są takie firmy jak PGNIG, PKO Bank Polski SA, ENERGA Operator, Grupa Ciech, Grupa Kęty SA, Procter & Gamble, Coca-Cola HBC, Okechamp, NSA, NIK, PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), AKZO Nobel Decorative Paints, Ericpol, Victory Precision Polska i wiele innych w tym o znaczeniu strategicznym.

Publikacje trenera